The Single Best Strategy To Use For roojai insurance

ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยไม่ยินยอมให้บริษัทตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผู้เอาประกันภัยเพื่อประกอบการพิจารณาจ่ายค่าทดแทนนั้น บริษัทสามารถปฏิเสธการให้ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกันภัยได้

พิเศษที่คุ้มครองถึงค่าศัลยกรรมและค่าเสียหายของกระเป๋าแบรนด์เนมหรือทรัพย์สินในรถอื่นๆที่เกิดจากอุบัติเหตุด้วย

คุณสามารถนำรถยนต์ที่เกิดอุบัติเหตุเข้าซ่อมที่อู่ตามรายชื่ออู่ซ่อมรถยนต์แนะนำของรู้ใจ สามารถตรวจสอบรายชื่ออู่ซ่อมรถยนต์ได้จากเว็บไซต์ของเรา ที่นี่

ใบเสร็จรับเงินที่แสดงรายการค่าใช้จ่ายต้องเป็นใบเสร็จต้นฉบับที่ได้มีการชำระค่าใช้จ่ายไปจริง กรณีที่คุณมีความจำเป็นต้องใช้ใบเสร็จต้นฉบับสำหรับการเรียกร้องอื่นๆ บริษัทฯ จะคืนใบเสร็จต้นฉบับที่รับรองยอดเงินที่จ่ายไปแล้วให้คุณ เพื่อใช้เรียกร้องส่วนที่ขาดจากผู้รับประกันภัยรายอื่น

If you are at an Place of work or shared community, you are able to check with the network administrator to run a scan throughout the network trying to find misconfigured or infected devices.

ดูแผนประกัน ประกันรถยนต์ เลือกแผนประกันรถยนต์

ใบเสนอราคาค่าซ่อมรถยนต์หรือใบเสร็จค่าซ่อม(กรณีรถยนต์คู่กรณีเสียหาย)

สำเนาใบอนุญาตขับขี่ของผู้ขับขณะเกิดอุบัติเหตุ รถคู่กรณี(ถ้ามี)

ข้าพเจ้าในฐานะผู้ขอเอาประกันภัยและตัวแทนของผู้ขอเอาประกันภัยรายอื่น (“ผู้เอาประกันภัย”) ยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสุขภาพและข้อมูลของผู้เอาประกันภัยต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และยินยอมให้บริษัทฯ ใช้ข้อมูลติดต่อผู้เอาประกันภัย ผ่านช่องทางต่างๆ ที่ข้าพเจ้าได้ให้ข้อมูลไว้ เพื่อเสนอสิทธิประโยชน์ ผลิตภัณฑ์ประกันภัยหรือบริการต่างๆ รวมถึงแจ้งข่าวสารของบริษัทและ/หรือบริษัทคู่ค้าทางธุรกิจที่จะมีขึ้นในอนาคต

สำเนากรมธรรม์ประกันภัย รถคู่กรณี(ถ้ามี)

ค่าสินไหมทดแทน ที่บริษัทประกันจ่ายแทนท่าน กรณีที่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ต่อบุคคลภายนอกด้านชีวิต, ร่างกายและ อนามัย บุคคลภายนอก ทรัพย์สิน

หลักฐานความเสียหายที่เจ้าหน้าที่สำรวจภัยออกให้

บริการปกป้องโทรศัพท์มือถือ เลือกบริการปกป้องโทรศัพท์มือถือ

Needed cookies are Unquestionably essential for the web site to function effectively. These cookies make sure simple click here functionalities and safety features of the website, anonymously.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *